ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเตรียมความพร้อม พิชิตการสอบ TOEIC (CPA)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ร่วมกับ สถาบันภาษา ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม พิชิตการสอบ TOEIC เป็นการชี้แจงแนวทางปฏิบัติในห้องสอบ TOEIC CPA…

กิจกรรมประกวดนวัตกรรมทางปัญญา “STAR STEMS TALENT AWARD”

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมทางปัญญา “STAR STEMS TALENT AWARD” โดย คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม…

กิจกรรม Happy Halloween Trick or Treat TOEIC สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้าน TOEIC

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ได้จัดกิจกรรม Happy Halloween Trick or Treat TOEIC เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่…

ความรู้สึกของนักศึกษาปี 1 ที่มีต่อหลักสูตร คณาจารย์ และรุ่นพี่ในกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการ STAR STEMS TALENT AWARD

ผลงานนักศึกษา

รับโล่รางวัลระดับทอง รางวัล Green Youth ประจำปี 2563

รับโล่รางวัลระดับทอง รางวัล Green Youth ประจำปี 2562

S__4743287
@scitechsdu

"รีวิวห้องน้ำในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต" โดย นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยและชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

♬ เสียงต้นฉบับ - Science Technology
Translate »