ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

👉นักศึกษา และอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทีมโดย ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์🌱เข้าร่วมฟังการเสวนา ด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “ปรับชีวิตพิชิตความเป็นกลางทางคาร์บอน”ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร EGAT Headquarter เวลา 09.30 – 12.00 น. ซึ่งจัดงานโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. )
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

รอบที่ 4 Direct Admissionรับสมัครระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2566…

“หลักสูตร วท.บ อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย และ หลักสูตร ศษ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกองประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม “การถ่ายทอดนวัตกรรมเครื่องตัดสับฟางข้าวแบบติดรถเกี่ยวนวดข้าวสู่ชุมชนด้วยสื่อการเรียนรู้ E-Learning”

หลักสูตร วท.บ อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย และ หลักสูตร ศษ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกองประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม…

ให้ความรู้ในหัวข้อ “มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยสำหรับการออกแบบธุรกิจสุขภาพ”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว อัดคลิปวีดีโอเพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยว กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน และผู้ที่สนใจดังกล่าว จำนวน 4…

👉นักศึกษา และอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทีมโดย ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์🌱เข้าร่วมฟังการเสวนา ด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “ปรับชีวิตพิชิตความเป็นกลางทางคาร์บอน”ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร EGAT Headquarter เวลา 09.30 – 12.00 น. ซึ่งจัดงานโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. )
“หลักสูตร วท.บ อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย และ หลักสูตร ศษ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกองประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม “การถ่ายทอดนวัตกรรมเครื่องตัดสับฟางข้าวแบบติดรถเกี่ยวนวดข้าวสู่ชุมชนด้วยสื่อการเรียนรู้ E-Learning”

ผลงานนักศึกษา

รับโล่รางวัลระดับทอง รางวัล Green Youth ประจำปี 2563

รับโล่รางวัลระดับทอง รางวัล Green Youth ประจำปี 2562

S__4743287
@scitechsdu

"รีวิวห้องน้ำในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต" โดย นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยและชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

♬ เสียงต้นฉบับ - Science Technology
Translate »