ดาวน์โหลดไฟล์ PDF รายละเอียดวุฒิการศึกษาและผลงานวิจัย

กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์
ประธานหลักสูตร
ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์
กรรมการ
ปร.ด. (ชีวภาพการแพทย์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.พันชัย เม่นฉาย
กรรมการ
Ph.D. (Eco-toxicology)
University of Technology, Sydney, Australia

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนทัศน์ เพียกขุนทด
กรรมการ
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษฐา พงษ์ประดิษฐ
กรรมการ
วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร)
มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารินดา สุขสบาย
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.อาภาพรรณ สัตยาวิบูล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขานุการหลักสูตร

นางสาวณัฐภัชศร แก้ววิจิตร
เลขานุการหลักสูตร
ศศ.บ. (วิทยาการจัดการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Translate »