ติดต่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย Bachelor of Science Program in Environmental Health and Disasters

เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :

 

02-244-5636 และ 084-615-6915
ehd.sdu2022@gmail.com

สถานที่ตั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 228-228/1-3 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หน่วยงานอื่นๆ ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

Translate »