เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาธารณภัย (วท.บ.)
Bachelor of Science Program in Environmental Health and Disaster

 1. ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Health and Disasters
 2. ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย)
  ชื่อย่อ : วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย)
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Environmental Health and Disasters)
  ชื่อย่อ : B.Sc. (Environmental Health and Disasters)

      บัณฑิตมีสมรรถนะในการควบคุม ดูแล บริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยร่วมกับ สหวิชาชีพ รวมถึงยกระดับสุขภาพอนามัยที่ดีของชุมชนและเมือง ตลอดจนจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเมืองตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

“มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดการและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภายหลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)”

อาชีพที่รองรับหลังจากจบการศึกษา

 1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 2. นักวิชาการสุขาภิบาล
 3. นักวิชาการด้านการจัดการและฟื้นฟูสาธารณภัย
 4. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณภัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. อาชีพอิสระ/เจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระด้านสาธาณภัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ในองค์กรภาครัฐ หรือองค์กรมหาชน หรือองค์กรภาคเอกชน

เบอร์ติดต่อ : 02-244-5636 และ 084-615-6915
อีเมล : ehd.sdu2022@gmail.com

Translate »