โครงสร้างหลักสูตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

1. ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย        :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย

          ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Science Program in Environmental Health and Disasters

2. ชื่อปริญญา

          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย) 

                              ชื่อย่อ   :  วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย)   

          ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม   :  Bachelor of Science (Environmental Health and Disasters)

                              ชื่อย่อ   :  B.Sc. (Environmental Health and Disasters)  

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

3.1 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งในชุมชนและเมือง

3.2 เป็นผู้มีทักษะในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับการแก้ไขปัญหาเพื่อทำหน้าที่บัญชาการการ
ตอบโต้ และการฟื้นฟูสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชนและเมือง

3.3 เป็นผู้ที่มีทักษะในการควบคุม ดูแล บริหารความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมและทำงานเป็นทีมร่วมกับ
สหวิชาชีพทางด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และสาธารณภัยในชุมชนและเมือง

3.4 เป็นผู้ที่มีทักษะในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการจัดการเมืองน่าอยู่

3.5 เป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนและผู้ประสบเหตุได้

3.6 เป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่มีจิตอาสา และช่วยเหลือสังคม

4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

            4.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

             4.2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทุกสาขาวิชาสาขา หรือวุฒิเทียบเท่า

             4.3 ผ่านการคัดเลือกและเทียบโอนหน่วยกิตและประสบการณ์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก) และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ว่าด้วย คลังหน่วยกิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ภาคผนวก ข)  

             4.4 มีคุณสมบัติทางด้านสุขภาพ คือ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรรคต่อการศึกษา

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

             5.1 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

          5.2 นักวิชาการสุขาภิบาล

          5.3 นักวิชาการด้านการจัดการและฟื้นฟูสาธารณภัย

          5.4 นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณภัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          5.5 อาชีพอิสระ/เจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระด้านสาธารณภัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในองค์กรภาครัฐหรือองค์กรมหาชนหรือองค์กรภาคเอกชน

โครงสร้างหลักสูตร

                    จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                          130          หน่วยกิต

                    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                          30          หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                           91          หน่วยกิต

2.1 วิชาพื้นฐาน                                                      36          หน่วยกิต

2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป                    24          หน่วยกิต

2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน              12                                                                           หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ                                           46                                                                           หน่วยกิต

2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม                        6           หน่วยกิต

 2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                          3           หน่วยกิต

2.2.3 กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม                          24           หน่วยกิต
                2.2.4 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย      9           หน่วยกิต

2.2.5 กลุ่มการวิจัยและจริยธรรม                             4           หน่วยกิต

2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน                                            9              หน่วยกิต

3. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม                            3              หน่วยกิต

                  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง

4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                               6            หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30    หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1500202 ความเป็นสวนดุสิต Suan Dusit Spirit 3(2-2-5)  
1500122 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย Thai Language Communication Skills 3(2-2-5)  
1500123 ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ English for Modern Lifestyle 3(2-2-5)  
1500124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล English for International Communication 3(2-2-5)  
2500118 อาหารการกิน Food for Life 3(3-0-6)  
2500119 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Lifestyle for Circular Economy 3(2-2-5)  
2500120 คุณค่าของความสุข Values of Happiness 3(3-0-6)  
2500121 พลเมืองไทยและพลเมืองโลก Thai and Global Citizens 3(2-2-5)  
4000114 จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ Business Thinking Inspiration 3(2-2-5)  
4000115 การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล Living in the Digital Era 3(2-2-5)  

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  90  หน่วยกิต                                

2.1 วิชาพื้นฐาน   36 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป 24 หน่วยกิต

                    (1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4091115 แคลคูลัส Calculus 3(3-0-6)
4112111 ชีวสถิติ Biostatistics 3(3-0-6)

                    (2) กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ 7 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4021119 เคมีทั่วไป General Chemistry 3(3-0-6)
4021604 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป       General Chemistry Laboratory 1(0-3-2)
4022316 เคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry 3(2-2-5)

                    (3) กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ 7 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4031120 ชีววิทยาเบื้องต้น Basic Biology 3(3-0-6)
4031121 ชีววิทยาทั่วไป General Biology 3(3-0-6)
4031114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป General Biology Laboratory 1(0-3-2)

                    (4) กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ 4 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4011102 ฟิสิกส์ทั่วไป General Physics 3(3-0-6)
4011606 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป General Physics Laboratory 1(0-3-2)

     2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4022317 เคมีอินทรีย์ Organic Chemistry 3(2-2-5)
4031602 ชีวเคมี Biochemistry 3(2-2-5)
4032607 จุลชีววิทยา Microbiology 3(2-2-5)
4032303 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา Anatomy and Physiology 3(3-0-6)

2.2  วิชาเฉพาะด้านบังคับ                                                  46             หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4061105 นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม Ecosystem and Environment 3(3-0-6)
4061106 หลักอนามัยสิ่งแวดล้อม Principle of Environmental Health 3(3-0-6)

(2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4063303 เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการจัดการ Technology for Environmental Pollution Analysis, Control and Management 3(2-2-5)

(3) กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  24 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4063106 ระบาดวิทยาและโรคอุบัติใหม่ Epidemiology and Emerging Diseases 3(2-2-5)
4063506 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม Environmental Toxicology 3(3-0-6)
4063507 การสุขาภิบาลน้ำและอาหาร และการจัดการ Water and Food Sanitation and Management 3(2-2-5)
4063422 ระบบมาตรฐานการสุขาภิบาลในสถานบริการสาธารณะ Sanitation Measurement for Public Services 3(2-2-5)
4062305 ภูมิสารสนเทศสำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย Geo-informatics for Environmental Health and Disasters 3(2-2-5)
4063508 การจัดการพาหะนำโรค Contagion Management 3(3-0-6)
4063213 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ Environment and Health Impact Assessment 3(2-2-5)
4063509 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน Environmental Sanitation and Disasters Management 3(2-2-5)

 (4) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4062209 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม Public Health, Disasters and Environmental Laws 3(3-0-6)
4062306 เศรษฐศาสตร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Green Economy for Sustainability 3(3-0-6)
4063510 ฉากทัศน์และการจัดการสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
สาธารณภัย Environmental Health and Disasters Scenario and Information Management 
3(2-2-5)

(5) กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม 4 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4063901 สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย 1(0-2-1)
4063902 โครงการบูรณาการการวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย Project of Integrated Solutions on Environmental Health and Disasters Research Issues 3(0-6-3)

2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4064104 พื้นฐานสาธารณภัย Basic of Public Disasters 3(2-2-5)
4064105 เมืองเพื่อความยั่งยืน Urban Sustainability 3(2-2-5)
4064416 การฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม Restoration of Environmental Quality 3(2-2-5)
4064507 การปรับตัวของเมืองเพื่อรองรับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ   Urban Adaptation for Disasters and Climate Changes 3(2-2-5)
4064417 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Cooperate Social and Environmental Responsibility 3(3-0-6)

4) หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม                                   3                หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4064803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย Internship of Environmental Health and Disasters 3(450)

5) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                     6                  หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร

แผนการศึกษา

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต (ชม./สัปดาห์) ทฤษฎี (ชม./สัปดาห์) ปฏิบัติ (ชม./สัปดาห์) ศึกษา ด้วยตนเอง (ชม./สัปดาห์)
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 1 3      
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2 3      
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 3      
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:วิชาพื้นฐาน
4031120 ชีววิทยาเบื้องต้น 3 3 0 6
4031121 ชีววิทยาทั่วไป 3 3 0 6
4031122 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 0 3 2
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม
4061105 นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม 3 3 0 6
รวม 19      

  ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต (ชม./สัปดาห์) ทฤษฎี (ชม./สัปดาห์) ปฏิบัติ (ชม./สัปดาห์) ศึกษา ด้วยตนเอง (ชม./สัปดาห์)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 4 3      
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 5 3      
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 6 3      
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:วิชาพื้นฐาน
4021119 เคมีทั่วไป 3 3 0 6
4021604 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 0 3 2
4091115 แคลคูลัส 3 3 0 6
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม
4061106 หลักอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 3 0 6
4064104 พื้นฐานสาธารณภัย 3 2 2 5
รวม 22      

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต (ชม./สัปดาห์) ทฤษฎี (ชม./สัปดาห์) ปฏิบัติ (ชม./สัปดาห์) ศึกษา ด้วยตนเอง (ชม./สัปดาห์)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 7 3      
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 8 3      
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:วิชาพื้นฐาน
4011102 ฟิสิกส์ทั่วไป 3 3 0 6
4011606 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 0 3 2
4031602 ชีวเคมี 3 2 2 5
4032303 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3 3 0 6
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน
4064105 เมืองเพื่อความยั่งยืน 3 2 2 5
รวม 19      

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต (ชม./สัปดาห์) ทฤษฎี (ชม./สัปดาห์) ปฏิบัติ (ชม./สัปดาห์) ศึกษา ด้วยตนเอง (ชม./สัปดาห์)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 9 3      
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 10 3      
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:วิชาพื้นฐาน
4022317 เคมีอินทรีย์ 3 2 2 5
4112111 ชีวสถิติ 3 3 0 6
4022316 เคมีวิเคราะห์ 3 2 2 5
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
4062306 เศรษฐศาสตร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 3 0 6
รวม 18      

ปีที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน หน่วยกิต (ชม./สัปดาห์) ทฤษฎี (ชม./สัปดาห์) ปฏิบัติ (ชม./สัปดาห์) ศึกษา ด้วยตนเอง (ชม./สัปดาห์)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:วิชาพื้นฐาน
4032607 จุลชีววิทยา 3 2 2 5
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และกลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
4062305 ภูมิสารสนเทศสำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
สาธารณภัย
3 2 2 5
4062209 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม 3 3 0 6
รวม 9 7 4 11

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต (ชม./สัปดาห์) ทฤษฎี (ชม./สัปดาห์) ปฏิบัติ (ชม./สัปดาห์) ศึกษา ด้วยตนเอง (ชม./สัปดาห์)  
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4063303 เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการจัดการ 3 2 2 5  
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
4063507 การสุขาภิบาลน้ำและอาหาร และการจัดการ 3 2 2 5  
4063422 ระบบมาตรฐานการสุขาภิบาลในสถานบริการสาธารณะ 3 2 2 5  
4063508 การจัดการพาหะนำโรค 3 3 0 6  
4063506 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3 3 0 6  
4063106 ระบาดวิทยาและโรคอุบัติใหม่ 3 2 2 5  
รวม 18 14 8 32  


ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (ชม./สัปดาห์) ทฤษฎี (ชม./สัปดาห์) ปฏิบัติ (ชม./สัปดาห์) ศึกษา ด้วยตนเอง (ชม./สัปดาห์)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
4063213 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3 2 2 5
4063509 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน 3 2 2 5
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย และกลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม
4064416 การฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3 2 2 5
4063510 ฉากทัศน์และการจัดการสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย 3 2 2 5
4063901 สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย 1 0 2 1
หมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี 6      
รวม 19      
ปีที่ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน หน่วยกิต (ชม./สัปดาห์) ทฤษฎี (ชม./สัปดาห์) ปฏิบัติ (ชม./สัปดาห์) ศึกษา ด้วยตนเอง (ชม./สัปดาห์)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน:กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม
4063902 โครงการบูรณาการการวิจัยทาง
อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
3 0 6 3
รวม 3 0 6 3
                 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต (ชม./สัปดาห์) ทฤษฎี (ชม./สัปดาห์) ปฏิบัติ (ชม./
สัปดาห์)
ศึกษา ด้วยตนเอง (ชม./สัปดาห์)
หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
4064803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
สาธารณภัย
3 0 30 0
รวม 3 0 30 0
           

Translate »