ข่าวประชาสัมพันธ์,  ภาพกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารินดา สุขสบาย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดอันดับ Google Scholar Profiles ระดับบุคคล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2565
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีอุปการะคุณ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
รับประกาศเกียรติคุณและรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรม

รางวัลการจัดอันดับ Google Scholar Profiles ระดับบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารินดา สุขสบาย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับดีเด่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

Comments Off on ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารินดา สุขสบาย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดอันดับ Google Scholar Profiles ระดับบุคคล
Translate »