ข่าวประชาสัมพันธ์,  ผลงานนักศึกษา,  ภาพกิจกรรม

หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย เข้ารับรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ปี 2564 ระดับทอง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ Green & Clean University นับเป็นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง ตั้งแต่ ปี 2562-2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »