ผลงานนักศึกษา,  ภาพกิจกรรม

นักศึกษาและคณาจารย์ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย เข้ารับฟังโอวาทจากท่าน ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสิรฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »