ข่าวประชาสัมพันธ์,  ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ได้รับทุนการศึกษา “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทุนละ 10,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »