ข่าวประชาสัมพันธ์,  ภาพกิจกรรม

กิจกรรมอบรมหลักสูตรทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

ได้จัดฝึกปฏิบัติการอบรมหลักสูตร ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ERT : Emergency Response Team Emergency Response Team Emergency Response Team Emergency Response Team Emergency Response Team ระดับที่ ๑ (ERT(ERT (ERT-C1) โดยสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »