ข่าวประชาสัมพันธ์,  ภาพกิจกรรม,  หลักสูตร

“หลักสูตร วท.บ อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย และ หลักสูตร ศษ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกองประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม “การถ่ายทอดนวัตกรรมเครื่องตัดสับฟางข้าวแบบติดรถเกี่ยวนวดข้าวสู่ชุมชนด้วยสื่อการเรียนรู้ E-Learning”

หลักสูตร วท.บ อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย และ หลักสูตร ศษ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกองประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม “การถ่ายทอดนวัตกรรมเครื่องตัดสับฟางข้าวแบบติดรถเกี่ยวนวดข้าวสู่ชุมชนด้วยสื่อการเรียนรู้ E-Learning” ภายใต้โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »