ข่าวประชาสัมพันธ์,  ภาพกิจกรรม

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดย ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ณ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

🌱 นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอาจารย์ เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมการทำหนังสือรวบรวมผลงาน เพื่อเข้ารับรางวัล เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) จากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ประเภทกลุ่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »