ภาพกิจกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยได้เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ บริษัท SCGP ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »