ข่าวประชาสัมพันธ์,  ภาพกิจกรรม

การประกวดโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตสิ่งแวดล้อมและสังคม BCG” หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »