ข่าวประชาสัมพันธ์,  ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเพื่อสังคมและส่งเสริมคุณค่าความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์พลเมือง (CITIZEN SCIEN SCIECE)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสุมทรปราการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »