ข่าวประชาสัมพันธ์,  ภาพกิจกรรม

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับโล่รางวัล พิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »