ข่าวประชาสัมพันธ์,  ภาพกิจกรรม

พร้อมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้นักศึกษา “ห้องปฏิบัติการหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยที่ได้มาตรฐานและมีครุภัณฑ์ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เหมาะสมและเพียงพอ”

Translate »