ผลงานวิชาการ

 • คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 (The 5th Suan Dusit National Academic Conference 2023)

  “นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล” (Innovation and Artificial Intelligence for Education in the Digital Era) วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • ผลงานวิชาการ/บทความ

  ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์

  งานวิจัย

  ประวรดา โภชนจันทร์, จตุรดา โภชนจันทร์, และพิทักษ์ จันทร์เจริญ. (2564). ถังดักไขมันที่เหมาะสมและบารุงรักษาได้ง่ายสาหรับร้านค้าที่ผลิตอาหารขนาดเล็ก. วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น. 43(1), 1-15.

  ประวรดา โภชนจันทร์, และพิษฐา พงษ์ประดิษฐ. (2562). การศึกษาต้นไม้ใหญ่ริมถนนในเขตดุสิต เขตพระนคร และเขตสัมพันธวงศ์ของ กรุงเทพมหานครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 19(1), 1-17.

  ผศ.ดร.ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์

  งานวิจัย

  Photphisuthiphong, Y., & Vatanyoopaisan, S. (2020). The production of bacterial cellulose from organic low-grade rice. Curr. Res. Nutr Food Sci Jour. 8(1), 206-216.

  Photphisutthiphong, Y., & Vatanyoopaisarn, S. (2019). Dyadobacter and Sphingobacterium isolated from herbivore manure in Thailand and their cellulolytic activity in various organic waste substrates. Agr.Nat.Resour. 53, 89-98.

  Photphisutthiphong, Y., & Vatanyoopaisarn, S. (2019). Production of vinegar from jackfruit rags and jackfruit seeds. The journal of applied science, 18, 75-93.

  ดร.พันชัย เม่นฉาย

  งานวิจัย

  วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ, และพันชัย เม่นฉาย. (2563). การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในถังยูเอเอสบีของโรงงานผลิตเอทานอล. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด:วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี. 1(1), 14-25.

  พันชัย เม่นฉาย, วิชญา ติยะพงษ์, ประพันธ์ ปาริฉัตร, ปิติ สุทธิ, และณัฐณิชา มีงาม. (2562). การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความสุขในการทางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 15(2), 69- 84. 

  สิรวัลภ์ เรืองช่วย, ตู้ประกาย, พันชัย เม่นฉาย, ปารินดา สุขสบาย, และอุบล ชื่นสาราญ. (2562). การวิเคราะห์ปริมาณสารไอโอดีนในปัสสาวะของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019, ครั้งที่ 4 (น.130-136). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

  สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย, ปริศนา เพียรจริง, ปารินดา สุขสบาย, พันชัย เม่นฉาย, และจารุณี วิเทศ (2562). การแปรรูปผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ด้วยสมุนไพรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019, ครั้งที่ 4 (น.137- 146). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

  ผศ.ดร.แทนทัศน์ เพียกขุนทด

  งานวิจัย

  แทนทัศน์ เพียกขุนทด, และอาภาพรรณ สัตายาวิบูล. (2563). พื้นที่ริมน้า: ความสัมพันธ์ของการใช้ที่ดินกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาลุ่มน้าท่าจีน. วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา. 2(2), 30-44.

  แทนทัศน์ เพียกขุนทด, วิฑูรย์ คงผล, ทรงศักดา ชยานุเคราะห์, และอาภาพรรณ สัตยาวิบูล. (2562). ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้าและเตือนภัยแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของชุมชนผู้เลี้ยงปลาในกระชัง จังหวัดตรัง ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น. วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา. 1(4), 51-66.

  แทนทัศน์ เพียกขุนทด และอาภาพรรณ สัตยาวิบูล. (2562) .ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้าและเตือนภัยน้าเค็มเพื่อเกษตรกรผู้เพาะปลูกกล้วยไม้ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ.ในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019, ครั้งที่ 4 (น.236-246). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย สวนดุสิต.

  ผศ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ

  งานวิจัย

  ประวรดา โภชนจันทร์, และพิษฐา พงษ์ประดิษฐ. (2562). การศึกษาต้นไม้ใหญ่ริมถนนในเขตดุสิต เขตพระนคร และเขตสัมพันธวงศ์ของ กรุงเทพมหานครเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 19(1), 1-17.

  หนังสือ

  พิษฐา พงษ์ประดิษฐ. (2561). ศิลปะการดารงชีวิตในการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: บริษัท โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด. 196 หน้า.

  ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย

  งานวิจัย

  Mayura Srikanlayanukul, & Parinda Suksabye (2020). Effect of mixture ratio of food waste and ventiver grass on biogas. Applied Environmental Research. 42(3), 40-48.

  สิรวัลภ์ เรืองช่วย, ตู้ประกาย, พันชัย เม่นฉาย, ปารินดา สุขสบาย, และอุบล ชื่นสาราญ. (2562). การวิเคราะห์ปริมาณสารไอโอดีนในปัสสาวะของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019, ครั้งที่ 4 (น.130-136). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

  สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย, ปริศนา เพียรจริง, ปารินดา สุขสบาย, พันชัย เม่นฉาย และจารุณี วิเทศ (2562). การแปรรูปผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ด้วยสมุนไพรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019, ครั้งที่ 4 (น.137- 146). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

  ดร.อาภาพรรณ สัตยาวิบูล

  งานวิจัย

  แทนทัศน์ เพียกขุนทด, และอาภาพรรณ สัตายาวิบูล. (2563). พื้นที่ริมน้ำ: ความสัมพันธ์ของการใช้ที่ดินกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาลุ่มน้าท่าจีน. วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา. 2(2), 30-44.

  แทนทัศน์ เพียกขุนทด, วิฑูรย์ คงผล, ทรงศักดา ชยานุเคราะห์, และอาภาพรรณ สัตยาวิบูล. (2562).ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้าและเตือนภัยแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของชุมชนผู้เลี้ยงปลาในกระชัง จังหวัดตรัง ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น. วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา. 1(4), 51-66.

Translate »