ภาพกิจกรรม

  • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยเข้ารับรางวัลโล่ประกาศนียบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย “เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยภิบัติ” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับท่านอธิบดีกรมป้องกันและสาธารณภัย

  • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย

    ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นักศึกษาปี 1 ได้รางวัล โล่ระดับเงิน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  • นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกมกระดาษ “Climate Change Awareness”

    นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกมกระดาษ “Climate Change Awareness” จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

  • Translate »