ภาพกิจกรรม

 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยเข้ารับรางวัลโล่ประกาศนียบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย “เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยภิบัติ” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับท่านอธิบดีกรมป้องกันและสาธารณภัย

 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นักศึกษาปี 1 ได้รางวัล โล่ระดับเงิน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกมกระดาษ “Climate Change Awareness”

  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกมกระดาษ “Climate Change Awareness” จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

 • นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “โครงการประกวดวัตกรรมด้านสาธารณภัย “เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยภิบัติ

  ขอแสดงความยินดี นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทีม Fire Survivor Game ประกอบด้วย นางสาวมนัญชยา พวงลำเจียก นายวุฒินันท์ ฮั่งลิ้ม นายวัชระ โกศล ที่ได้ผ่านเข้าร่วม “โครงการประกวดวัตกรรมด้านสาธารณภัย “เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยภิบัติ “รอบชิงชนะเลิศ” จากจำนวน 20 สถาบัน ประเภทนักเรียน/นักศึกษาและในรอบรองชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2566

 • คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 (The 5th Suan Dusit National Academic Conference 2023)

  “นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล” (Innovation and Artificial Intelligence for Education in the Digital Era) วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดย ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ณ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

  🌱 นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอาจารย์ เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมการทำหนังสือรวบรวมผลงาน เพื่อเข้ารับรางวัล เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) จากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ประเภทกลุ่ม

 • Translate »