ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย

https://www.youtube.com/watch?v=BtAQSPN_854

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »