ข่าวประชาสัมพันธ์,  ภาพกิจกรรม

กิจกรรมหารือแนวทางความร่วมมือและการพัฒนากิจกรรมเครือข่าย TNDR มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในกิจกรรมหารือแนวทางความร่วมมือและการพัฒนากิจกรรมเครือข่าย TNDR มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ระหว่าง ดร.พิจิตต รัตกุลประธานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยและคณะ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ซึ่งสืบเนื่องจากการลงนามความร่วมมือร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยมี
ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันทั้งในส่วนด้านวิชาการที่เป็นวิชาการเฉพาะด้านระดับหลักสูตร และงานวิชาการระดับมหาวิทยาลัยทั้งวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว และการบูรณาการงานที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งด้านอาหาร การบริการ การพยาบาล การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านกฎหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศ ซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวเราที่มีความรุนแรงและความถี่มากขึ้นในปัจจุบัน ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »