ข่าวประชาสัมพันธ์,  ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นักศึกษาปี 1 ได้รางวัล โล่ระดับเงิน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »