ข่าวประชาสัมพันธ์,  ผลงานนักศึกษา,  ภาพกิจกรรม

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมเข้ารับรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ปี 2562 ระดับทอง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม เข้ารับโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »