ข่าวประชาสัมพันธ์,  ภาพกิจกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นำเสนอผลงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการด้านพัฒนานิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ปี ๒๕๖๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »