ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำหอพักใกล้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์

ผลงานจากรุ่นพี่หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ ช่วยรวบรวมข้อมูลหอพักมาให้น้อง ๆ

พี่ๆผู้รวบตึง :
นายอิศเรศ สารีกุล
นางสาวอมรรัตน์ คุณเจริญ
นายจิรัฐติภัทร์ ใฝ่จิต
นายปันนวรรธ พูลสุข
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »